Accés al Viver

Es presentarà la sol•licitud amb el model oficial (annex 1) més la documentació sol•licitada.

Documentació a adjuntar a la sol•licitud:

  • Sol·licitud d’accés (annex 1)
  • Pla d’empresa del projecte (annex 2): Complert / Senzill
  • Declaració de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per contractar amb l’ administració pública (annex 3)
  • Autorització d’ús d’imatges i publicació de dades de caràcter personal (annex 6)
  • DNI Representant legal (fotocòpia compulsada)

Per les empreses ja constituïdes també s’haurà d’adjuntar la següent informació:

  • NIF empresa (fotocòpia compulsada)
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries
  • Documents constitutius de l’empresa (fotocòpia compulsada)
  • Altra documentació que sigui requerida
Preus