Accés al Viver

Es presentarà la sol·licitud amb el model oficial (annex 1) més la documentació sol·licitada. Els models oficials es poden descarregar directament a http://cei.ctfc.cat o bé recollir-los a la seu del CTFC Seminari.

Documentació a adjuntar a la sol•licitud:

  • Sol·licitud d’accés (Annex 1)
  • Declaració de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per contractar amb l’ administració pública (Annex 2)
  • Autorització d’ús d’imatges i publicació de dades de caràcter personal (Annex 5)
  • DNI Representant legal (fotocòpia compulsada)

Per les empreses ja constituïdes també s’haurà d’adjuntar la següent informació:

  • NIF empresa (fotocòpia compulsada)
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries
  • Documents constitutius de l’empresa (fotocòpia compulsada)
  • Altra documentació que sigui requerida

Un cop formalitzat el contracte, l’arrendatari haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els riscos que es derivin del desenvolupament de l’activitat. També haurà de contractar una assegurança sobre els béns i drets de la seva titularitat que puguin trobar-se en l’espai del Viver

Preus